baner-top-ok

OBSAH


Články

NFORMÁCIE O NÁSTUPE DO ŠKOLY PO JESENNÝCH PRÁZDNINÁCH PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA A ZMENY V PREVÁDZKE ŠKD.

Ranný príchod do školy podľa harmonogramu:

Vchod pri vrátnici:

7:40 - 1. ročník
7:50 - PRA, PRB, 4. ročník

Vchod vedľajší:

7:40 - 2. ročník
7:50 - 3. ročník

• Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín s minimalizáciou miešania tried.

• Každý žiak odovzdá pri vstupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi a prejde ranným filtrom.

!!!!!!! ZMENA ČASU PREVÁDZKY ŠKD!!!!!!!

• RANNÝ ŠKD bez zmeny - príchod žiakov od 6:00 do 7:30 hod.

• V prevádzke 8 oddelení ŠKD, zmeny v jednotlivých skupinách z dôvodu maximálnej minimalizácie premiešavania tried.

POOBEDŇAJŠÍ ŠKD !!!!! ZMENA ČASU PREVÁDZKY!!!!!

Prípravný, prvý, druhý a tretí ročník do 16:00 hodiny
Štvrtý ročník iba do 15:00 hodiny

 

• Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že nie je vylúčená zmena prevádzky ŠKD z prevádzkových dôvodov. Ak bude situácia neudržateľná a nebude možné zachovať hygienicko - epidemiologické predpisy, budeme prioritne poskytovať ŠKD pre najmladších žiakov.

• Žiadame rodičov, aby informovali triedneho učiteľa/riaditeľku školy o prípadných pozitívnych žiakoch , ale i členoch rodiny.

• Riaďte sa aktuálnymi usmerneniami, buďte ohľaduplní k ostatným žiakom i zamestnancom školy. Pri podozrení na ochorenie nechajte dieťa doma, úlohy mu budú zasielané cez edupage.

• Žiaci druhého stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne podľa stanoveného rozvrhu hodín.

 

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti-aktualizované.pdf