baner-top-ok

OBSAH


Články

Zmena hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania

v I. polroku školského roka 2020/2021

V zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám týmto oznamujeme zoznam hodnotených a nehodnotených predmetov a spôsoby ich klasifikácie. Niektoré nehodnotené predmety boli pôvodne v ŠkVP určené ako hodnotené, avšak v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Preto v zmysle hore uvedeného usmernenia pedagogická rada na svojom mimoriadnom zasadnutí 15.12.2020 rozhodla v I. polroku 2020/21 o ich nehodnotení (spôsob klasifikácie „absolvoval/a“ alebo „neabsolvoval/a“).

1.stupeň

Prípravný ročník ZŠ pre žiakov s NKS

predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova – „absolvoval/a“

ostatné predmety – slovné hodnotenie

 

 • 1.ročník
 • predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova – „absolvoval/a“
 • ostatné predmety – slovné hodnotenie
 • 2.– 4. ročník

  Zoznam nehodnotených predmetov – klasifikovaných slovom  „absolvoval/a“ alebo neabsolvoval/a“:

 • telesná a športová výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovné vyučovanie
 • hudobná výchova
 • informatika
 • etická/náboženská výchova

  Všetky ostatné predmety v  2. – 4. ročníku sú hodnotené – klasifikované známkou.

2.stupeň

Zoznam hodnotených predmetov – klasifikovaných známkou:

 • slovenský jazyk
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • matematika
 • biológia
 • chémia
 • geografia
 • dejepis
 • občianska náuka
 • fyzika
 • technika
 • informatika
 • cvičenia zo slovenského jazyka a cvičenia z matematiky

Zoznam nehodnotených predmetov – klasifikovaných slovom  „absolvoval/a“ alebo neabsolvoval/a“:

 • environmentálna výchova
 • svet práce
 • telesná a športová výchova
 • výtvarná výchova
 • hudobná výchova
 • etická/náboženská výchova

                                                                                           Ing. Eva Hanzalíková, riaditeľka školy