baner-top-ok

OBSAH


Články

Prestup dieťaťa do 5. ročníka ZŠ

plagat prestup1

Prestup dieťaťa do 5. ročníka ZŠ

/prípadne do iného ročníka/

Vážení rodičia,

pokiaľ máte záujem prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 5. ročníka našej ZŠ /prípadne iného ročníka/, Strážnická 1, Skalica, postupujte nasledovne:

1/ V priebehu mesiaca apríl pozorne a dôsledne vyplňte elektronickú prihlášku zverejnenú na https://3zsskalica.edupage.org/register/. Nezabudnite dodržať diakritiku a uviesť telefónne čísla rodičov a aspoň jednu mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade overenia údajov.

2/ Pred uložením a odoslaním elektronickú prihlášky skontrolujte všetky údaje.

3/ Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky vás budeme telefonicky alebo emailom kontaktovať a dohodneme si termín, kedy prídete prihlášku podpísať a overíme osobné údaje žiakov aj zákonných zástupcov /treba predložiť aj občianske preukazy oboch zákonných zástupcov/.

4/ V prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu a nebude môcť prísť prihlášku podpísať, vytlačte si, vyplňte a podpíšte aj čestné prehlásenie, ktoré je potrebné doložiť k podpisu prihlášky:

Cestne_prehlasenie_zak.zastupcu_1.pdf

5/ Doručte škole:

  • čestné prehlásenie /uvedené v bode 4/,
  • kópiu rodného listu dieťaťa, iba v prípade, ak vám nejde nahrať priamo do elektronickej prihlášky
  • ak sa jedná o dieťa so špeciálno-výchovnými potrebami aj závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg,
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Spôsoby doručenia písomností uvedených v bode 5:

    • predložíte ich pri podpise prihlášky a overení osobných údajov /termín dohodneme telefonicky/ alebo,
    • v mesiaci apríl ich pošlete doporučene poštou na adresu školy alebo
    • v mesiaci apríl ich vhodíte do schránky pri vchode do našej školy /najlepšie každý pracovný deň  v čase od 7:00 do 15:00 hod./.  O 15:00 hod bude každý deň schránka vyberaná a pošta zaevidovaná. Mimo tohto času škola nezodpovedá za ochranu vhodených osobných údajov do schránky školy.

V príprade:

-že nie je vo vašich technických možnostiach vyššie uvedené tlačivá vytlačiť/prefotiť alebo

-nemôžete/neviete dieťa vôbec elektronicky prihlásiť,

-prípadne máte iné otázky ohľadom prestupu vášho dieťaťa na našu školu,

-kontaktujte nás na telefónnom čísle 0908 110 103  v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Ďakujeme za váš prejavený záujem a dôveru!

Vedenie školy