baner-top-ok

OBSAH


Články

Prihláška na SŠ

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝROK 2022/2023.

Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“),a najviac dva odboryvzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len„talentové odbory“).Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.


Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradípodľa záujmu
- najviac dva netalentové odbory,
- najviac dva talentové odbory.
Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie vktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.
b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídleministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/ .
d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sauchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odboryaj netalentové odbory).
e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania nastrednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončeniahodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21.marca 2022 do 14. apríla 2022.
f) Prihlášku možno podať
- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisuobčianskym preukazom, alebo
- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi obochzákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonnéhozástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jedenzákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomnévyhlásenie.
g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijnýodbor alebo učebný odbor, predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch aleboučebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-
odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-
sposobilost/ .
- Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a
prevencie nie staršia ako dva roky
predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zoznametalentovaných športovcov
predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej
športovej škole.
- Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovnélekárstvo
predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej
športovej škole.
- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
študovať zvolený odbor vzdelávania
predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
- Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho
vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu oduálnom vzdelávaní ,
predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie
v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
- Kópie vysvedčení
o predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu navysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenies príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základnáškola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiakauvedené na prihláške.
- Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka
v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)
predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie
v predmetovej olympiáde alebo súťaži

Forma podania prihlášky


Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky


a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.


b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.


c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na
príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.