baner-top-ok

OBSAH


Články

Postup pri prestupe piatakov

Plagat prestup 5

Prestup dieťaťa do 5. ročníka

ZŠ, Strážnická 1, Skalica

Milí rodičia,

pokiaľ máte záujem prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 5. ročníka našej ZŠ postupujte nasledovne:

  • Do konca apríla pozorne vyplňte elektronickú prihlášku zverejnenú na https://3zsskalica.edupage.org/register/. Nezabudnite uviesť aj emailové adresy a telefónne čísla rodičov, aby sme vás mohli kontaktovať.
  • Do elektronickej prihlášky nahrajte aj rodný list dieťaťa. Ak takúto možnosť nemáte, originál rodného listu alebo jeho kópiu treba priniesť do školy pri podpise prihlášky.
  • Elektronickú prihlášku škola skontroluje a vytlačí. Podpísať ju prídu .Termín podpisu si škola s vami dohodne telefonicky. K podpisu prihlášky si prineste so sebou .
  • V prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu, vytlačte si a vyplňte aj čestné prehlásenie, ktoré škole doložíte k prihláške pri jej podpise
  • Ak sa jedná o prestup dieťaťa so špeciálno-výchovnými potrebami, k podpisu prihlášky treba priniesť aj závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg. Vprípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Cestne_prehlasenie_zak.zastupcu_1.pdf

V prípade, že nie je vo vašich technických možnostiach dieťa elektronicky prihlásiť, kontaktujte školu na telefónnom čísle 0908 110 103  v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 hod.

                                                                                         Ďakujeme za vašu dôveru a spoluprácu!

                                                                                                  Vedenie školy