baner-top-ok

OBSAH


História školy

p1bopu9dsa1ell1hnf10vmuojur74     Brány školy sa pre žiakov a učiteľov po prvý raz otvorili 3. 9. 1974. Škola bola zriadená na základe rozhodnutia Rady ONV v Senici dňom 1. 8. 1974. V zhode s týmto rozhodnutím sa vytvárali kádrové a materiálne podmienky pre novozriadenú školu. Odbor školstva MsNV v Skalici stanovil obvody pre tri základné školy. V spolupráci s riaditeľmi základných škôl sa vypracovali  menné zoznamy žiakov.

     Z dochádzajúcich boli k Základnej škole Strážnická 1 pridelení žiaci z Mokrého Hája. Učiteľský zbor novej školy vznikol v podstate vyčlenením časti vyučujúcich I. a II. ZŠ. Pravda, pribudli aj noví učitelia, ktorí dovtedy v Skalici nepôsobili. Na prvej pedagogickej rade z novoustanoveného učiteľského zboru uviedol okresný inšpektor Jozef Podmanický do funkcie riaditeľa školy p. Jozefa Baláža. Učitelia, žiaci i správni zamestnanci školy sa pustili s chuťou do práce. Sťahoval sa nábytok, bolo plno pracovného ruchu. Preto sa mohlo začať vyučovanie  v novej budove už v priebehu prvého týždňa, hoci nebolo dostatok učebnýchpomôcok, ba ani dostatok učebníc.

     V školskom roku 1974/75  bolo k 2. 9. 1974 zapísaných v novej škole 756 žiakov v 26. triedach.

     V priebehu školského roka pribudli niektorí žiaci, takže ich počet k 30. 6. 1975 stúpol na 762. Z toho bolo v ročníkoch 1.- 5.  418 žiakov (v 15.triedach), v ročníkoch 6. - 9.  328 žiakov (v 11. triedach). Prvý učiteľský zbor tvorilo 38 pedagogických pracovníkov.