baner-top-ok

OBSAH


Rada školy

RADA ŠKOLY

 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rada školy zadefinovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním Rady školy je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy má plniť funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.

Rada školy pri ZŠ Strážnická 1, Skalica pracuje v zložení:

Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Zuzana Holienčinová, predsedníčka RŠ

                                                           Mgr. Kristína Filipová, podpredsedníčka RŠ

Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Lucia Škorvánková

Zástupcovia rodičov: PhDr. Michaela Studeničová

Kamil Jakabovič

Dominik Sládek

Peter Vaculka

Zástupcovia mesta Skalica: Ing. Anna Ozábalová

Ing. Martin Kojš

Ing. Milan Roman

Erik Rangl

 Výročná_správa_RŠ_2021.docx

 

Zápisnica_doplňujúce_voľby_do_Rady__školy.docx