baner-top-ok

OBSAH


Rada školy

RADA ŠKOLY

 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rada školy zadefinovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním Rady školy je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy má plniť funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.

Predseda:

Mgr. Zuzana Holienčinova

 

Členovia:

Mgr. Jana Kováčová

Miroslava Šohajdová

Mgr. Andrea Hanzalíková

Ing. Denisa Slatinská

Kamil Jakabovič

František Androvič

Ing. Anna Ozábalová

Ing. Martin Kojš

Ing. Milan Roman

Ing. František Kadlečík

Zápisnica_doplňujúce_voľby_do_Rady__školy.docx