baner-top-ok

OBSAH


Školský klub detí

Školský klub detí

KLUBKÁČIK

Hráme sa s radosťou - tvoríme pre radosť.

SKDLG 

Personálne obsadenie

Denný režim ŠKD

Ciele jednotlivých TOV

Pravidelné podujatia ŠKD

Dokumenty na stiahnutie

Z činnosti ŠKD

Poplatky za ŠKD

Školský klub detí je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Školský klub detí KLUBKÁČIK v súčasnosti tvorí 8 oddelení, v ktorých je zapísaných 178 detí. Ponúkame starostlivosť, kvalifikovaný dozor a rozvoj záujmov v rôznych tematických oblastiach výchovy formou hier, súťaží, kvízov a rôznych spoločných zábavných podujatí.

 

 Personálne obsadenie ŠKD

ŠKD 2022

  

  Denný režim ŠKD

 

06:30 - 07:45

Ranný ŠKD.

 11:35 - 13:00

Vyzdvihovanie detí v jednotlivých triedach, odpočinková činnosť po vyučovaní.

 11:45 - 13:30

Príprava na obed, hygiena pred obedom, obed.

 13:30 - 15:00

 Odpočinková, rekreačná a relaxačná činnosť po obede, pobyt vonku, zameranie na tematické oblasti výchovy:

- vzdelávacia,

- spoločensko-vedná,

- esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická),

- pracovno-technická,

- prírodovedno-environmentálna,

- telovýchovná.

 15:00 - 15:45

Príprava na vyučovanie.

 15:45 - 16:00

Voľná činnosť detí.

  

Činnosti dňa sa prispôsobujú aktuálnym potrebám detí.

 

 Ciele jednotlivých tematických oblastí výchovy:

 Vzdelávacia oblasť

                  -  rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie

                  -  rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

                  -  získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

                  -  získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

Spoločensko-vedná oblasť

                  -  spolurozhodovať o živote v skupine

                  -  rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

                  -  prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

                  -  prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

                  -  pochopiť význam dodrtžiavania ľudských práv a základných slobôd

                  -  posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

                  -  kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

                  -  vyjadrovať svoj názor

                  -  vedieť vypočuť opačný názor

                  -  využívať všetky dostupné formy komunikácie

                  -  rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

           -  vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

           -  poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

Esteticko-výchovná oblasť

                  -  posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

                  -  rozvíjať základy vzťahu k umeniu

                  -  rozvíjať talent a špecifické schopnosti

                  -  rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

                  -  prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

                  -  podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

                  -  objavovať krásu v bežnom živote

 

Pracovno-technická oblasť

                  -  vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

                  -  rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

                  -  vedieť spolupracovať so skupinou

                  -  rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

                  -  získavať základy zručností potrebných pre praktický život

                  -  získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

                  -  pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

                  -  rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

                  -  kultivovať základné hygienické návyky

                  -  rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

                  -  pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

                  -  pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

                  -  pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

                  -  poznať základné princípy zdravého životného štýlu

                  -  rozvíjať športový talent a schopnosti

 

 Pravidelné podujatia ŠKD

September

            - orientačný pretek

            - kolobežkiáda

Október

            - týždeň zdravia

            - turistická vychádzka

            - beh zdravia

            - prvá pomoc

            - imatrikulácia prváčikov

            - program pre seniorov

November

            - príprava vianočného programu

December

            - návšteva skanzenu v Strážnici

            - vianočná besiedka pre rodičov

Január

            - zimné zábavné hry

Február

            - karneval ŠKD

Marec

            - zábavná súťaž Kolotoč

            - veľkonočná výzdoba oddelení

Apríl

            - Deň Zeme

            - zhotovenie plagátov

            - brigáda pri úprave okolia školy

            - beseda s hasičmi

Máj

            - atletický trojboj

Jún

            - MDD - zábavné atrakcie

            - ocko, poď sa s nami hrať

 

 Dokumenty na stiahnutie

pdfIcon2 Školský poriadok ŠKD

pdfIcon Zápisný lístok do ŠKD

pdfIcon Žiadosť o prijatie do ŠKD

pdfIcon Odhlasovací lístok z ŠKD

 

 

 Z činnosti ŠKD

http://zsstraznicka.rajce.idnes.cz/2018-02-13_Karneval_v_SKD/

http://zsstraznicka.rajce.idnes.cz/2017-11-16_Boxersky_trening_v_SKD/

http://zsstraznicka.rajce.idnes.cz/2017-10-18_Imatrikulacia_prvacikov/

http://zsstraznicka.rajce.idnes.cz/2017-10-05_Ukazky_prvej_pomoci/

 

Viac na:

FB  Rajce  YT

 

  Poplatky za ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 10. dňa v mesiaci na jedno dieťa sumou:

10 eur,

dieťa v hmotnej núdzi: 2 eurá,

dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia: 7 eur.

 

Riaditeľstvo ZŠ, Strážnická 1, Skalica Vám oznamuje, že poplatky ŠKD sa od mesiaca 2/2018 uhrádzajú formou bankového prevodu.

Týmto Vás žiadame, aby ste poplatky za školskú družinu uhrádzali na bankový účet:

IBAN: SK17 5600 0000 0027 162 90006

Variabilný symbol: je potrebné zadať číslo, ktoré Vám pridelí vychovávateľ

Špecifický symbol: je potrebné zadať dve nuly + číslo oddelenia (ku ktorému vychovávateľovi dieťa chodí do školského klubu )

       1. oddelenie: Ferenčáková

      2. oddelenie: Jurkovičová

   3. oddelenie: Šrámková

4. oddelenie: Romančíková

        5. oddelenie: Martinčeková 

   6. oddelenie: Čáranová

    7. oddelenie: Hránková

   8. oddelenie: Brdečková

9. oddelenie: Krajčírová

Poznámka: je potrebné zadať meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré uhrádzate poplatok, ak uhrádzate poplatok za viac detí, je potrebné ho uhradiť jednotlivo (bez diakritiky).

VZOR:

IBAN: SK17 5600 0000 0027 162 90006

Var. symb.: je pridelený

Špec. symb.: 004 (ak dieťa navštevuje 4. oddelenie)

Poznámka: Jan Sprusansky (meno a priezvisko bez diakritiky)

Poplatok treba uhradiť do 10. dňa v mesiaci.