baner-top-ok

OBSAH


Výchovný program ŠKD

Cieľom nášho ŠKD je zabezpečovať:

- záujmovú činnosť pre deti podľa nášho výchovného programu

- zabezpečovať prípravu na vyučovanie

- rozvíjať záujmy detí pestrou a mnohostrannou činnosťou

ŠKD má šesť oddelení, deti sú rozdelené podľa ročníkov. Máme jedno samostatné oddelenie a päť oddelení sú umiestnených v triedach I. stupňa. Pre spestrenie našej činnosti využívame telocvičňu, ihriská, štadión, knižnicu, počítačové učebne a spoločenskú miestnosť s projektorom.

ŠKD navštevujú deti zo Skalice a okolitých obcí.

Dlhodobé projekty:

- kultúrne programy (imatrikulácia prvákov, Jeseň - pani bohatá, príde k nám Mikuláš, Vianočná besiedka, karneval)

- ekologické programy (brigády pri úprave okolia školy, Deň zeme, zberové podujatia, Zachráňme našu Zem, školy v prírode)

- športové programy (dopravné súťaže, športové súťaže na školskom dvore, hľadanie pokladu, zábavné atrakcie, turnaje vo futbale a vybíjanej)

Jedným z cieľov je rozvíjať spoluprácu s rodičmi (účasť a pomoc na našich podujatiach), triednymi učiteľmi (predávanie informácií o deťoch) a materskými školami, zápis prvákov, Deň otvorených dverí, programy a darčeky pre deti z materských škôl.

Informácie o našej činnosti možno nájsť na webovej stránke našej školy.

 

Výchovný_program_ŠKD_2022_-_2026.docx