baner-top-ok

OBSAH


Školská kuchyňa

Školská kuchyňa je v prevádzke od 1. novembra 1974. Okrem žiakov sa tu stravujú aj zamestnanci školy, zamestnanci ZUŠ a ostatných firiem v Skalici.

 

Vedúca:

Miroslava Šohajdová

Hlavná kuchárka:
Jarmila Běhalová
Kuchárky:
Viera Jančíková
Adriana Králiková  
Darina Ondrášová
Hana Šebestová
Katarína Voglová
 

 

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

 

 

 

Školská jedáleň, Základná škola, Strážnická 1, Skalica

 

Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni prihlásiť žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania „ Prihlášky na stravu v ŠJ“, kde svojim podpisom súhlasí s pracovným postupom v ŠJ.

 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

 

Výška stravného:

 

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni  finančnou čiastkou určenou vždy podľa VZN mesta Skalica.

 

Dospelí stravníci – zamestnanec, cudzí stravník čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni finančnou čiastkou určenou podľa VZN mesta Skalica

 

Výška stravného bude stanovená podľa finančného pásma vydaného Ministerstvom školstva a platnej legislatívy a tiež výška poplatku režijných nákladov podľa všeobecno- záväzného nariadenia mesta Skalica. O výške stravného bude každý stravník informovaný na základe Prihlášky na stravovanie, ktorú stravník obdrží po tom ako prejaví záujem stravovať sa v školskej jedálni.

 

Úhrada za stravné:

 

Stravu bude možno platiť:

 

- trvalým príkazom na účet školskej jedálne

 

- vkladom na účet

 

- platbu nie je možné uhrádzať v hotovosti

 

Platbu treba uhradiť mesiac vopred, najneskôr do10. dňa nasledujúci mesiac.

 

Číslo účtu k úhrade : SK 665600 0000 0027 1629 3004 (uvádzať var. symbol , meno stravníka a triedu !!! aby mohla byť platba správne zrealizovaná ). Variabilný symbol stravníkovi bol pridelený minulý školský rok a je platný počas celej školskej dochádzky v našej škole . Stravníkom prvého, prípravného ročníka a novoprihláseným prihláseným stravníkom bude variabilný symbol pridelený prvý deň v škole.

 

Vyúčtovanie preplatkov bude vykonané len :

 

- stravníkom, ktorí ukončili školskú dochádzku v našej škole

 

- stravníkom, ktorí sa nebudú viacej stravovať v ŠJ

 

- stravníkom, ktorých výška preplatku presiahne sumu 30,- €

 

- stravníkom, ktorí o to písomne požiadajú

 

Preplatky za stravu budú automaticky prenesené do ďaľšieho školského roka.

 

Diétne stravovanie:

 

V prípade potreby diétneho stravovania si zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť a priloží písomné odporúčanie ošetrujúceho lekára – špecialistu, kde tento určí

 

diétu podľa stanovenej diagnózy.

 

V prípade, ak školská jedáleň má vytvorené podmienky na prípravu diétnych jedál, stanoví minimálny počet jedál, ktoré možno v ŠJ pripravovať.

 

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh diéty nezabezpečuje alebo nemá vytvorené podmienky napr:

 

- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

 

- diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru – cukrovka),

 

- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia),

 

bude vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa dotácia na stravu (1,20-€) na základe  evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ potvrdenej riaditeľom školy,  za dni, v ktorých sa zúčastnil vyučovania, v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č.544/2010 Z.z. na jeho účet najneskôrdo 30 dní po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

 

Prihlásenie na stravu:

 

Každý stravník, ktorý sa bude chcieť stravovať v školskej jedálni dostane prihlášku na stravu, ktorú mu vyplní a podpíše rodič alebo zákonný zástupca na základe ktorej bude prihlásený na stravovanie.

 

Po riadnom prečítaní, vyplnení a podpísaní túto prihlášku odovzdá svojmu triednemu učiteľovi, poprípade vedúcej školskej jedálne.

 

Prihlási sa v prvý deň vyučovania u svojho triedneho učiteľa.

 

Prvý deň školského roka sa strava nepodáva.

 

Odhlasovanie stravy:

 

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné iba deň vopred, do 14.00 hod. na stránke edupage.

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov a legislatívy pre školské stravovanie nie je možné stravu odhlásiť elektronicky ráno v daný deň, len v prípade neočakávanej choroby a to iba telefonicky do 7,30 hod.

 

Stravníci sú povinní odhlasovať sa :

 

- elektronicky na stránke edupage

 

- telefonicky na t.č + 421 905 533 678

 

- osobne v kancelárii školskej jedálne.

 

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase

 

od 11,30 – 14,00 hod., pokiaľ to iné hygienické nariadenia nebudú zakazovať. Na ostatné dni choroby je povinnosť dieťa odhlásiť a nie je možné si túto stravu odoberať. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Všetci prihlásení stravníci na stravu sú automaticky prihlásení aj na nasledujúci mesiac.

 

 V prípade, že sa stravník nasledujúci mesiac/-e nebude stravovať, je povinnosťou stravníka, rodiča alebo zákonného zástupcu túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ, inak bude vedený ako by sa /hoci platbu nemá uhradenú/, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

 

V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy podľa podmienok určených v pracovnom postupe ŠJ, v súlade s nariadením ust. 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 2. finančného pásma  vrátane celej výšky dotácie  a určenej časti režijných nákladov za každý neodhlásený deň alebo neodobratú stravu.

 

 Na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom nemá dieťa nárok a zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť plnú stanovenú sumu úhrady za stravu vtedy, ak:

 

- dieťa noedobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom

 

stravovacom dni najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa

 

- dieťa neodobralo stravu v danom stravovacom dni, zúčastnilo sa vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni

 

- dieťa odobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.

 

Výdaj stravy:

 

Všetci stravníci sú povinní si zakúpiť čip a pri výdaji jedla priložiť pridelený čip na čítačku, ktorá je pri okienku, kde sa vydáva strava. Čip si zakúpia na začiatku školského roka.

 

Cena čipu je 1 ,- € . Pri strate čipu je žiak povinný nahlásiť stratu a následne si zakúpiť nový čip.

 

Výška čipu bude nasledovná :

 

- prvá strata stravník zaplatí   1,- €

 

- každá ďalšia strata + 2,- €

 

Žiaci nastupujúci do prvého a prípravného ročníka si čip musia zakúpiť v prvý deň stravovania.

 

Ostatným žiakom platí čip z minulého školského roka.

 

 

 

V Skalici, dňa 28.8. 2020                                                                          Ing. Eva Hanzalíková

                                                                                                   riaditeľka školy