baner-top-ok

OBSAH


Školská kuchyňa

Školská kuchyňa je v prevádzke od 1. novembra 1974. Okrem žiakov sa tu stravujú aj zamestnanci školy, zamestnanci ZUŠ a ostatných firiem v Skalici.

 

Vedúca:

Miroslava Šohajdová

Hlavná kuchárka:
Jarmila Běhalová
Kuchárky:
Viera Jančíková
Adriana Králiková  
Darina Ondrášová
Hana Šebestová
Katarína Voglová
Zuzana Hladká
 
 

 

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

 

 prihláška_školská_jedaleň_20212022.pdf

 

Školská jedáleň, Základná škola, Strážnická 1, Skalica

 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom a cudzím stravníkom, podľa materiálno spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR.

Prihlásenie na stravu:

Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni prihlásiť žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania „ Prihlášky na stravu v ŠJ“, kde svojim podpisom súhlasí s pracovným postupom v ŠJ.Prihlášku stravník obdrží od svojho triedneho učiteľa prvý deň v škole, ak prejaví záujem stravovať sa, alebo si ju môže vytlačiť zo stránky školy, kde je prihláška zverejnená.

Zákonný zástupca žiaka po riadnom prečítaní, vyplnení a podpísaní dá túto prihlášku svojmu dieťaťu, ktoré ju následne odovzdá svojmu triednemu učiteľovi, prípadne vedúcej školskej jedálne.

Ak žiak prejaví záujem stravovať sa v školskej jedálni, prihlási sa prvý deň vyučovania u svojho triedneho učiteľa.

Prvý deň školského roka sa strava nepodáva.

Odhlasovanie stravy :

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov a legislatívy pre školské stravovanie nie je možné stravu odhlásiť ráno v daný deň.

Stravu je teda možné odhlásiť :

- elektronicky v aplikácií edupage do 14.00 hod. deň vopred

- telefonicky na t. č. : + 421 905 533 678 len v prípade neočakávanej choroby ( nie     ak je stravník objednaný u lekára, zubára a pod... ) a to v čase len do 7,30 hod.

- osobne v kancelárii školskej jedálne

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase

od 11,30 – 14,00 hod., pokiaľ to iné hygienické nariadenia nebudú zakazovať. (Nariadenia RÚVZ v čase COVID 19). Na ostatné dni choroby je povinnosťou rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťa odhlásiť zo stravy a nie je možné si túto stravu odoberať. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Všetci prihlásení stravníci na stravu sú automaticky prihlásení aj na nasledujúci mesiac.

V prípade, že sa žiak nasledujúci mesiac/-e nebude stravovať, je povinnosťou žiaka, rodiča alebo zákonného zástupcu túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ, inak bude vedený ako by sa stravoval /hoci platbu nemá uhradenú/, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť.

V prípade, ak rodič, zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy podľa podmienok určených v pracovnom postupe ŠJ, je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného finančného pásma  určenej časti režijných nákladov za každý neodhlásený deň alebo neodobratú stravu.

Výška stravného:

Výška stravného je vždy stanovená podľa finančného pásma vydaného Ministerstvom školstva a platnej legislatívy a tiež výška poplatku režijných nákladov podľa všeobecno- záväzného nariadenia mesta Skalica. O výške stravného bude každý stravník informovaný na základe Prihlášky na stravovanie, ktorú stravník obdrží

ak prejaví záujem stravovať sa v školskej jedálni.

Úhrada za stravné:

Stravu bude možno platiť:

- trvalým príkazom na účet školskej jedálne

- vkladom na účet

- internet bankingom

- platbu nie je možné uhrádzať v hotovosti

Platbu treba uhradiť mesiac vopred, najneskôr do10. dňa nasledujúceho mesiaca

Číslo účtu k úhrade : SK 665600 0000 0027 1629 3004 (uvádzať var. symbol , meno žiaka a triedu! aby mohla byť platba správne zrealizovaná). Variabilný symbol je pridelený stravníkovi v prípade záujmu stravovať sa v ŠJ a je platný počas celej školskej dochádzky v našej škole. Stravníkom prvého, prípravného ročníka a novo prihláseným stravníkom je variabilný symbol pridelený prvý deň v škole.

Dodržiavajte dátum splatnosti, inak sa môže stať, že žiak nebude mať dostatočný kredit a systém ho nepustí na obed!

Vyúčtovanie preplatkov bude vykonané len :

- stravníkom, ktorí ukončili školskú dochádzku v našej škole

- stravníkom, ktorí sa nebudú viac stravovať v ŠJ

- stravníkom, ktorých výška preplatku presiahne sumu 30,- €

- stravníkom, ktorí o to písomne požiadajú

Preplatky za stravu budú automaticky prenesené do ďalšieho školského roka.

Diétne stravovanie:

V prípade potreby diétneho stravovania si zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť a priloží písomné odporúčanie ošetrujúceho lekára – špecialistu, kde tento určí

diétu podľa stanovenej diagnózy.

V prípade, ak školská jedáleň má vytvorené podmienky na prípravu diétnych jedál, stanoví minimálny počet jedál, ktoré možno v ŠJ pripravovať.

Zákonný zástupca dieťaťa, prinesie potvrdenie od lekára-špecialistu, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie.

Druhy diéty:

- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

- diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru – cukrovka),

- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia),

V školskej jedálni pri ZŠ Strážnická 1, Skalica, diétnu stravu nepripravujeme, ale je možné sa dohodnúť o prinesení diénej stravy do školskej jedálne. Pri rešpektovaní stanovených podmienok. (COVID 19)

Výdaj stravy:

Všetci stravníci sú povinní si zakúpiť čip a pri výdaji jedla priložiť pridelený čip na čítačku, ktorá je pri okienku, kde sa vydáva strava. Čip si zakúpia na začiatku školského roka.

Cena čipu je 1 ,- € . Pri strate čipu je žiak povinný nahlásiť stratu a následne si zakúpiť nový čip.

Výška čipu bude nasledovná :

- prvá strata stravník zaplatí 1,- €

- každá ďalšia strata            + 2,- €

Žiaci nastupujúci do prvého a prípravného ročníka si čip musia zakúpiť prvý deň stravovania.

Ostatným žiakom platí čip z minulého školského roka.

Je dôležité, aby stravníci nosili čip, aby kuchárky videli, či má stravník dostatočný kredit na prevzatie obeda.

 

Platby na školský rok 2021/2022

Možnosti úhrady stravného :

-        v aplikácií EDUPAGE v sekcii platby, kde vidí stravník výšku platby za príslušný mesiac

-        trvalým príkazom.

I. stupeň:   1,15 € na nákup potravín + 4,- € režijné náklady mesačne paušálne

Ak sa rozhodnete platiť trvalým príkazom, odporúčam nastaviť trvalý príkaz na výšku 27,- € mesačne

( platba je vypočítaná na 20 dní)

II. stupeň:   1,23 € na nákup potravín + 4,- € režijné náklady mesačne paušálne

Ak sa rozhodnete platiť trvalým príkazom, odporúčam nastaviť trvalý príkaz na výšku 28,60 € mesačne

( platba je vypočítaná na 20 dní)

Zamestnanci :                     1,33 € na nákup potravín + 2,12 € režijné náklady = 3,45 € /obed

Cudzí stravníci :                1,33 € na nákup potravín + 2,12 € režijné náklady = 3,45 € /obed

Žiaci, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus, alebo si ho neuplatňujú, budú prispievať sumou 4,- € mesačne na režijné náklady.

V Skalici, dňa 26.8. 2021                                                                          Ing. Eva Hanzalíková

                                                                                                                         riaditeľka školy