baner-top-ok

OBSAH


Školská kuchyňa

POKYNY PRE STRAVNÍKOV 

Školská jedáleň, Základná škola, Strážnická 1, Skalica
 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom a cudzím stravníkom, podľa materiálno spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva SR. 

Prihlásenie na stravu:

Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni prihlásiť žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania „ Prihlášky na stravu v ŠJ “ (alebo nájdete ju v tlačivá), kde svojim podpisom súhlasí s pracovným postupom ŠJ.Prihlášku stravník obdrží od svojho triedneho učiteľa prvý deň v škole, ak prejaví záujem stravovať sa, alebo si ju môže vytlačiť zo stránky školy, kde je prihláška zverejnená. Taktiež je zverejnený aj pracovný postup ŠJ na stránke školy, kde sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa stravovania v školskej jedálni.

Zákonný zástupca žiaka po riadnom prečítaní prihlášky aj pokynov ŠJ vyplní a podpíše túto prihlášku a dá ju svojmu dieťaťu, ktoré ju následne odovzdá svojmu triednemu učiteľovi, prípadne vedúcej školskej jedálne.

Ak žiak prejaví záujem stravovať sa v školskej jedálni, prihlási sa prvý deň vyučovania u svojho triedneho učiteľa. Svojím podpisom zákonný zástupca súhlasí s pokynmi a pravidlami, ktoré sa týkajú ŠJ.

Prvý deň školského roka sa strava nepodáva.

Odhlasovanie stravy :

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov a legislatívy pre školské stravovanie nie je možné stravu odhlásiť ráno v daný deň.

Stravu je teda možné odhlásiť :
- elektronicky v aplikácií edupage do 14.00 hod. deň vopred
- telefonicky na t. č. : + 421 905 533 678 len v prípade neočakávanej choroby
( nie ak je stravník objednaný u lekára, zubára a pod... ) a to v čase len od 6,30 do 7,30 hod.
- osobne v kancelárii školskej jedálne

Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa.

Objednané a plánované vyšetrenia u lekára nie je dôvod na výdaj stravy do obedára, buď žiaka z obeda vyhlásite, alebo skonzumuje stravu v školskej jedálni.

   Prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ale je nutné ráno nahlásiť u vedúcej školskej jedálne, že si prídete pre stravu.

Obedár je treba priniesť najneskôr do 11,00 hod. a potom si obed vyzdvihnúť v čase od 11,30 – 14,00 hod., pokiaľ to iné hygienické nariadenia nebudú zakazovať. (Nariadenia RÚVZ v čase COVID 19). Na ostatné dni choroby je povinnosťou rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťa odhlásiť zo stravy a nie je možné si túto stravu odoberať. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Všetci prihlásení stravníci na stravu sú automaticky prihlásení aj na nasledujúci mesiac.

V prípade, že sa žiak nasledujúci mesiac/-e nebude stravovať, je povinnosťou žiaka, rodiča alebo zákonného zástupcu túto skutočnosť nahlásiť vedúcej ŠJ, inak bude vedený ako by sa stravoval /hoci platbu nemá uhradenú/, bude povinný tento finančný rozdiel zaplatiť. Ak sa žiak odhlási zo stravy a potom sa rozhodne znova sa stravovať, je to taktiež povinný nahlásiť to u vedúcej školskej jedálne.

V prípade, ak rodič, zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy podľa podmienok určených v pracovnom postupe ŠJ, je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného finančného pásma  určenej časti režijných nákladov za každý neodhlásený deň alebo neodobratú stravu.

Vzhľadom k tomu, že sa posledný deň vyučovania (30.6.) vydáva strava okolo 10,00 hodiny nie je možné už tento deň stravu odhlásiť ráno do 7,30 hodiny. Stravu treba odhlásiť čo najskôr ak žiak vie, že na obed nepôjde, najneskôr deň vopred do 14,00 hodiny.

Výška stravného:

Výška stravného je vždy stanovená podľa finančného pásma vydaného Ministerstvom školstva a platnej legislatívy a tiež výška poplatku režijných nákladov podľa všeobecno- záväzného nariadenia mesta Skalica. O výške stravného bude každý stravník informovaný na základe Prihlášky na stravovanie, ktorú stravník obdrží ak prejaví záujem stravovať sa v školskej jedálni.

Úhrada za stravné:

Stravu bude možno platiť:

- trvalým príkazom na účet školskej jedálne
- vkladom na účet
- internet bankingom
- platbu nie je možné uhrádzať v hotovosti

Platbu treba uhradiť mesiac vopred, to znamená, že v mesiaci september je potrebné zaplatiť dva krát.

- do 10. 9. jednu platbu na mesiac september
- do 30.9. platbu druhú na mesiac október, to znamená, že posledná platba za stravu bude v mesiaci máj na mesiac jún

Ak stravník nebude mať stravné zaplatené nebude mu strava vydaná!!!

Číslo účtu k úhrade : SK 665600 0000 0027 1629 3004 (uvádzať var. symbol , meno žiaka a triedu! aby mohla byť platba správne zrealizovaná). Variabilný symbol je pridelený stravníkovi v prípade záujmu stravovať sa v ŠJ a je platný počas celej školskej dochádzky v našej škole. Stravníkom prvého, prípravného ročníka a novo prihláseným stravníkom je variabilný symbol pridelený prvý deň v škole.

Dodržiavajte dátum splatnosti, inak sa môže stať, že žiak nebude mať dostatočný kredit a systém ho nepustí na obed!

Stravník môže byť vylúčený zo stravovania z dôvodu nedodržiavania platieb za stravu v stanovenom termíne.

Vyúčtovanie preplatkov bude vykonané len :

- stravníkom, ktorí ukončili školskú dochádzku v našej škole

- stravníkom, ktorí sa nebudú viac stravovať v ŠJ

- stravníkom, ktorých výška preplatku presiahne sumu 30,- €

- stravníkom, ktorí o to písomne požiadajú

Preplatky za stravu budú automaticky prenesené do ďalšieho školského roka.

Diétne stravovanie:

V prípade potreby diétneho stravovania si zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť a priloží písomné odporúčanie ošetrujúceho lekára – špecialistu, kde tento určí
diétu podľa stanovenej diagnózy.

V prípade, ak školská jedáleň má vytvorené podmienky na prípravu diétnych jedál, stanoví minimálny počet jedál, ktoré možno v ŠJ pripravovať.
Zákonný zástupca dieťaťa, prinesie potvrdenie od lekára-špecialistu, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie.

Druhy diéty:

- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

- diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru – cukrovka),

- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia),

V školskej jedálni pri ZŠ Strážnická 1, Skalica, diétnu stravu nepripravujeme, ale je možné sa dohodnúť o prinesení diétnej stravy do školskej jedálne. Pri rešpektovaní stanovených podmienok. (COVID 19) a dodržaní predpisov HACCP.

Výdaj stravy:

Všetci stravníci sú povinní si zakúpiť čip a pri výdaji jedla priložiť pridelený čip na čítačku, ktorá je pri okienku, kde sa vydáva strava. Čip si zakúpia na začiatku školského roka.

Cena čipu je 1 ,- € . Pri strate čipu je žiak povinný nahlásiť stratu a následne si zakúpiť nový čip.

Výška čipu bude nasledovná :
- prvá strata stravník zaplatí 1,- €
- každá ďalšia strata            + 2,- €

Žiaci nastupujúci do prvého ročníka si čip musia zakúpiť prvý deň stravovania.
Ostatným žiakom platí čip z minulého školského roka.
Je dôležité, aby stravníci nosili čip, aby kuchárky videli, či má stravník dostatočný kredit na prevzatie obeda.

IMG-20220326-WA0015 1

 


  
Školská kuchyňa je v prevádzke od 1. novembra 1974. Okrem žiakov sa tu stravujú aj zamestnanci školy, zamestnanci ZUŠ a ostatných firiem v Skalici.

 

Pracovníci:

Vedúca ŠJ: Miroslava Šohajdová

Hlavná kuchárka: Jarmila Běhalová

Kontakt : +421 905 533678