baner-top-ok

OBSAH


Školský parlament

ŽIACKY PARLAMENT

 V školskom roku 2017/2018 začal svoju činnosť na škole Žiacky parlament. Jeho členmi sú dvaja zástupcovia z každej triedy na druhom stupni. 

 

VÝBOR ŽIACKEHO PARLAMENTU 2022/2023

Predseda a hovorca: Fabian Vaníček
Podpredseda: Lukáš Výleta
Zapisovateľ a kultúrny referent: Lujza Lašáková
Zber a zverejňovanie údajov: Alexander Koštial

ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH TRIED na školský rok 2022/2023

V.A Simona Perbecká, Karin Danielová
V.B Ondrej Mrva, Sofia Filipová
V.C Alexander Sovič, Ema Hošková
V.D Jakub Kopanica, Aneta Sládková
VI.A Samuel Šudy, Viktória Novická
VI.B Júlia Petrovičová, Ján Pecha
VI.C Lukáš Gregor, Erik Farkas
VII.A Nina Holičová, Ján Tlach
VII.B Liana Janosteaková, Sebastián Rotaru
VII.C Jana Hyplová, Nela Filipová
VIII.A Lujza Lašáková, David Kucharič
VIII.B Jessica Hudecová, Diana Daňhelová
VIII.C Lukáš Výleta, Šimon Trefilík
IX.A Alexander Koštial, Michal Michna
IX.B Fabian Vaníček, Lukáš Kolínek
IX.C Aleš Masaryk, Róbert Polák

ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Mgr. Veronika Cíbová
Mgr. Adela Nováková

 

PLÁN PRÁCE ŽIACKEHO PARLAMENTU 

pre školský rok 2022/2023

 

Zasadnutia ŽP: 

Žiacky parlament zasadá štyrikrát do roka, prípadne podľa potreby. 

Činnosti a podujatia: 

Termín

Názov činnosti/podujatia

Príležitosť

Ročníky

9/2022

Európsky týždeň mobility – beh Skalicou

ETM

Celá škola

9/2022

Európsky týždeň mobility - Aktivita pre školu – varenie ranného čaju pre žiakov, ktorí využili bicykel/kolobežku či prišli pešo do školy

ETM

Celá škola

9/2022

Biela pastelka

Zbierka                                                      

(pre nevidiacich a slabozrakých)

Celá škola

10/2022

Suit-up day

Projekt - Hrdá škola

Celá škola

10/2022

Netradičný večer v škole

Halloween

2. stupeň

10/2022

Deň v kostýmoch a maskách

Halloween

Celá škola

11/2022

Deň bez batohu

Projekt – Hrdá škola

Celá škola

12/2022

Burza plyšových hračiek

Vianoce

Celá škola

12/2022

Dobrý skutok na Vianoce

Vianoce

Celá škola

12/2022

Mikuláš

Mikuláš

Celá škola

1/2023

Deň dvojčat

Projekt – Hrdá škola

Celá škola

2/2023

Deň bez mobilu

Svetový deň bez mobilu

Celá škola

2/2023

Deň šialených účesov

Projekt – Hrdá škola

Celá škola

2/2023

Valentínska pošta

Deň zaľúbených

2.stupeň

3/2023

Žiaci za katedrou – žiaci z 2. stupňa si vyskúšajú vyučovanie žiakov na 1. stupni

Deň učiteľov

Celá škola

3/2023

Prekvapenie pre učiteľov – ranná káva

Deň učiteľov

Celá škola

3/2023

Deň obezity

Svetový deň obezity

Celá škola

4/2023

Deň narcisov

Liga proti rakovine

Celá škola

5/2023

Filmový večer v škole

Projekt – Hrdá škola

2. stupeň

1.6.2023

Deň detí

Deň detí

Celá škola

 

Odmeny za zveľadenie priestorov tried a poriadok

 

Kategória 5. a 6. ročník – 2 odmenené triedy

 

Kategória 7., 8. a 9.ročník – 2 odmenené triedy

 

Téma

Vianočná výzdoba tried

Veľkonočná výzdoba tried

Jarná výzdoba tried

Letná výzdoba tried

 

Plán práce je možné aktualizovať priebežne počas celého školské roka na základe návrhov žiackeho parlamentu, požiadaviek triednych kolektívov, podľa príležitostných akcií organizovaných v spolupráci s mestskými organizáciami a v súlade s prioritami školy.

 

 

 

 


Štatút žiackeho parlamentu

Úvodné ustanovenie

 1. Žiacky  parlament ( ŽP ) tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno -vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
 2. Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
 3. Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu ako dobrovoľného združenia, resp. záujmového útvaru, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru,  samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Článok 1

 Žiacky parlament

 1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
 2. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
 3. ŽP spolupracuje s vedením školy, s koordinátorom, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Článok 2

Sľub člena žiackeho parlamentu

Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.  

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu  budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Článok 3

Organizácia žiackeho parlamentu

 1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci ZŠ – predsedovia a podpredsedovia  tried, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena žiackeho parlamentu si volia žiaci 5. – 9. ročníka.
 2. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového predsedu.
 3. Ak sa predseda triedy nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.
 4. Sídlom žiackeho parlamentu je Základná škola, Strážnická 1, v Skalici.
 5. Žiacky parlament pracuje pod vedením učiteľov, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľkou školy.
 6. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 7. Parlament zasadá štyrikrát v školskom roku.
 8. Miestom stretávania je Jazyková učebňa.
 9. Parlament si pozýva na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá  na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľky školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia (po vzájomnej dohode s koordinátormi ŽP).
 10. Žiackemu parlamentu bola pridelená nástenka. ŽP si volí (okrem iných) funkciu Referent na zverejňovanie informácií – dvaja nástenkári, ktorí sa počas roka o nástenku starajú. Zverejňujú sa na nej otázky, ktoré sa chcú  žiaci opýtať učiteľov,  predsedov, pani riaditeľky. Nástenka umiestnená na spojovacej chodbe školy informuje o činnosti ŽP celú školskú komunitu.
 11. Vo vestibule je umiestnená Schránka dôvery, kde majú žiaci možnosť vkladať otázky, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť spolužiaci pomocou žiackeho parlamentu, alebo riaditeľstvo školy.
 12. Žiacky parlament má možnosť využívať www. stránku školy.

Článok 4

Zasadnutia žiackeho parlamentu

 1. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s koordinátorom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky a webovej stránky.
 2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŽP v spolupráci s koordinátorom ŽP. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľke školy.
 3. Členovia žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor pri vrátnici, resp. na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora .
 4. Činnosť žiackeho parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný  koordinátorkou ŽP a schválený riaditeľkou školy, následne prijatý členmi žiackeho parlamentu na 1. stretnutí ŽP.
 5. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi ŽP, po predložení riaditeľke školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŽP.

Článok 5

 Úlohy člena  žiackeho parlamentu

 1. Člen žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
 2. Na každé zasadnutia si člen ŽP nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.
 3. Zánik členstva v ŽP :
 1. vystúpením člena
 2. vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku
 3. zánikom ŽP
 4. Člen  ŽP sleduje oznamy na nástenke a www. stránku školy .Zapája sa aktívne do činností a aktivít žiackeho parlamentu. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

 

Článok 6

Vlastnosti člena žiackeho parlamentu

Vlastnosti člena ŽP

1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP

2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým

3. organizačné schopnosti

4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní

5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť

    argumentácie a vedenia dialógu

6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

Článok 7

 Práva a povinnosti žiackeho parlamentu

Členovia ŽP sú volení na dobu jedného školského roku. Členovia žiackeho parlamentu si na 2. stretnutí volia

 • predsedu
 • podpredsedu
 • zapisovateľa
 • 2 kultúrnych referentov
 • 2 referentov pre zber a zverejňovanie údajov


Títo volení členovia ŽP tvoria výbor ŽP. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním. 

Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia ŽP na triednických hodinách:

 • správanie žiakov
 • dochádzka
 • vzdelávacie výsledky
 • organizácia mimoškolských aktivít, súťaží a pod.
 • hodnotenie výzdoby a čistoty tried
 • návrhy na zlepšenie estetickej stránky čistotu školy
 • výsledky zberovej činnosti
 • iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy
 • hodnotenie práce a plnenie plánu ŽP, ktorí si ŽP schválil na svojom 1. zasadnutí. 

Článok 8

Predseda žiackeho parlamentu

 1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom ŽP program zasadnutia.
 2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
 3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok.
 4. Mimoriadne zasadnutie  žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŽP.
 5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorom riaditeľke školy.
 6. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom ŽP.
 7. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
 8. V spolupráci s koordinátorom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery.
 9. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom ŽP.
 10. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na www. stránku školy.
 11. Vedie členov ŽP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite.

Článok 9

Podpredseda žiackeho parlamentu

 1. Pomáha s vytváraním webovej stránky žiackeho parlamentu.
 2. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora ŽP.
 3. V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
 4. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov ŽP do plnenia svojej funkcie.

Článok 10

Zapisovateľ žiackeho parlamentu

1.    Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom prezenčné listiny a eviduje dochádzku členov ŽP na zasadnutiach.

2.    V spolupráci s koordinátorom ŽP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda.

3.    Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽP na overenie a zápisnicu archivuje.

4.    Zápisnicu v elektronickej či tlačenej podobe posiela riaditeľke školy.

Článok 11

Kultúrny referent žiackeho parlamentu

1.   Kultúrny referent žiackeho parlamentu spolupracuje s koordinátormi vzdelávacích oblastí a zabezpečuje spoluprácu ŽP pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto metodických orgánov.

2.   Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku ŽP.

3.   Pripravuje podklady z kultúrnych akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy.

Článok 12

Referent pre zber a zverejňovanie údajov

           1. Referent pre zberovú činnosť spolupracuje s koordinátorom vzdelávacích

 

2.   S týmto koordinátorom zabezpečuje a organizuje zberovú činnosť, jej propagáciu, realizáciu a vyhodnotenie.

3.   Výsledky zberovej činnosti za jednotlivé kategórie spracuje do grafickej podoby a po schválení zabezpečí zverejnenie výsledkov prostredníctvom referenta na zverejňovanie informácií na nástenke školy, v školskom rozhlase.

4.   Referent žiackeho parlamentu pre zber údajov spolupracuje s triednymi učiteľmi, od ktorých zbiera údaje o dochádzke, priemery dosiahnutých vých.- vzdelávacích výsledkov za triedu, o účasti a úspešnosti na súťažiach a olympiádach školy a pod.

5.   Údaje spracúva s predsedom ŽP a s koordinátorom ŽP do grafov a vyhodnotenie zverejní na nástenke. 

6. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na  školskej chodbe.

7. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov ŽP.

8. Nástenkár žiackeho parlamentu úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom ŽP, ktorí posúdia podobu a obsah informácií a dajú súhlas na zverejnenie.

 

Článok 13

 

   Hovorca žiackeho parlamentu

 

 1. Hovorca ŽP spolupracuje s pracovnými komisiami, ktoré tvoria zástupcovia pedagogického zboru (Environmentálna, prevencia, ...) a cez rozhlas informuje všetkých žiakov školy o najdôležitejších akciách.
 2. Má na starosti rozhlasové relácie.
 3. V prípade potreby informuje o činnosti parlamentu médiá.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŽP.
 2. Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na    základe uznesenia ŽP formou dodatku.
 3. Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí ŽP dňa   30.9.2021 a týmto dňom vstupuje do platnosti. 

Predseda ŽP: Helena Špačková, 8.C

Koordinátor : Mgr. Kristína Filipová, Mgr. Katarína Fekete

Riaditeľka školy: Ing. Eva Hanzalíková

V Skalici, dňa 30.9.2021