baner-top-ok

OBSAH


Výchovný poradca

Mgr. Jana Kováčová

výchovný poradca

 

kontakt: 0915 713 830

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

konzultačné hodiny: podľa dohody

 


 

Dôležité termíny v školskom roku 2022/2023:

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na SŠ do .................................20.3. 2023

Talentové skúšky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo talentu – podľa SŠ:

od 21.3. 2023 do 14.4.2023

od 28.4. 2023 do 3.5. 2023

od 11.5. 2023 do 15.5. 2023

 

1.kolo prijímacích skúšok

1.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií       4.5. a 5.5.2023

2.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií     9.5. a 10.5.2023

2. kolo prijímacích skúšok ...........................................................20.- 21.6.2023
/ak žiak nebol prijatý ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ...................... 22.3. 2023

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ........................ 17.5. 2023

 

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v ČR platí :

Žiaci, ktorí majú záujem o študijné obory na stredných školách v ČR si musia podať prihlášku samostatne. Vyplnenú a podpísanú prihlášku žiakom i rodičom a potvrdenú od lekára treba priniesť na potvrdenie k výchovnému poradcovi či riaditeľke školy. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR sú zodpovední rodičia!

 

 

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

 

www.dualnysystem.sk

 

www.svs.edu.sk

 

www.nucem.sk

 

www.stredneskoly.sk

 

www.stredniskoly.cz 

Plán práce a harmonogram kariérového a výchovného poradcu 
na školský rok 2022/2023 

 

Plán práce vychádza najmä z harmonogramu zberu informácií ŠVS k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2022/2023, zo sprievodcu školským rokom 2022/2023, z metodických usmernení MŠVVaŠ SR, z metodických usmernení ŠPU, z inovovaného ŠVP, ŠkVP. 

Hlavnou úlohou práce kariérového a výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov, poskytnúť konzultácie žiakom aj rodičom vo vyššie uvedených oblastiach.                                                             

 Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca s vedením školy, s pedagógmi, triednymi učiteľmi, so žiakmi, rodičmi, so školským špeciálnym pedagógom,s CPPPaP,, s ÚPSVaR, s políciou, so strednými školami.

 

A: Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémov žiakov

 

1. Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú:

 

• výchovné ťažkosti a poruchy správania,

 

• ťažkosti a poruchy v učení,

 

• viditeľné a skryté zdravotné postihnutia,

 

• náhle zmeny v správaní a náhle zhoršenie prospechu s podozrením na šikanovanie,

 

• sociálne problémy.

 

2. Riešenie týchto problémov a spolupráca

 

• pedagogická osveta a výmena informácií medzi výchovným poradcom a učiteľmi školy,

 

• individuálna konzultačná práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové a iné problémy,

 

• spolupráca s triednym učiteľom a rodičmi žiakov pri prevencii a odhalení šikanovania,

 

• poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch, spoločné hľadanie optimálnych riešení v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom,

 

• spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov; zabezpečenie riešenia vypuklejších problémov so sociálnymi kurátormi, miestnym úradom a príslušníkmi polície,

 

• spolupráca s CPPPaP, školským špeciálnym pedagógom

 

• koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov

 

• na návrh CPPPaP zabezpečiť všetky potrebné materiály a písomnosti nevyhnutné pre začlenenie integrovaných žiakov do bežnej základnej školy.

 

3. Poradenská práca s učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy:

 

• pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami,

 

• doplňovanie knižnice o novinky pedagogicko-psychologickej literatúry a propagácia ich využívania pri práci so žiakmi s výchovnými alebo vzdelávacími problémami a ich rodičmi.

 

4. Poradenská činnosť v oblasti prevencie šikanovania:

 

• zaistenie ochrany obetiam,

 

• rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,

 

• nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami,

 

• kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

 

• kontaktovanie CPPPaP, ŠPPP

 

5. Poradenstvo pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti a talentu ostatných žiakov:

 

• úzka spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi,

 

• sledovanie zapájania sa nadaných detí do súťaží

 

6. Vedenie dokumentácie:

 

• evidencia problémových a nadaných žiakov,

 

• denník výchovného poradcu,

 

• priebežný záznam o hromadných aktivitách,

 

• prehľad o individuálnom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi.

 

B: Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov

 

Oblasť profesionálnej orientácie-hlavné úlohy:

 

1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ; zverejniť ich na nástenke VP.

 

2. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov  8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

 

3. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS v Piešťanoch a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

 

4. Zúčastňovať sa na stretnutiach a školeniach kariérových a výchovných poradcov.        

 

5. Zúčastňovať sa so žiakmi na DOD na jednotlivých SŠ podľa ponuky.          

 

6. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a program Proforient, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní, spolupracovať s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi:

 

• pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe vhodného povolania,

 

• pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5. ročníka,

 

• individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamuje žiakov a rodičov s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie,

 

• v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom pomáhať pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy,

 

• zabezpečuje realizáciu projektov CPPPaP, týkajúcich sa výberu povolania,

 

• vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúva podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov,

 

• poskytuje pravidelný servis informácií a zabezpečuje prenos informácií zo stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a rôznych inštitúcií,

 

• pripravuje podklady a realizuje kompletizáciu vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ,

 

• zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľke školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sleduje ich včasné odoslanie na stredné školy,

 

• v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečení odoslania novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia,

 

• na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a program Proforient,

 

• kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľky školy o nich informuje pedagogickú radu a predkladá na príslušné orgány.

 

   

 

Harmonogram na školský rok 2022/2023

 

September

 

Preštudovať sprievodcu školským rokom 2022/2023 - POP MŠ SR.

 

Vypracovať plán práce v súlade s POP a harmonogramom ŠVS.

 

Informovať žiakov 4., 5., 8. a 9. ročníka o termínoch z harmonogramu ŠVS, prehľade SŠ v okrese a podľa záujmu i mimo okresu.

 

Doplniť evidenciu žiakov, končiacich v 9. aj nižšom ročníku do Proforientu.

 

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom.

 

Vybrať aktivity z CPPPaP:

 

1. ročník : Ďakujem, prosím, prepáč

 

2. ročník: Ako sa lepšie dohodnúť

 

3. ročník: Správam sa bezpečne – Emka to vie

 

4. ročník: Čo robiť, keď ma niekto naštve

 

5. ročník: Akí sme

 

6. a 7. ročník: Konflikt- korenie života

 

7. – 9. ročník: Kariérové poradentstvo

 

Október

 

Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu, zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie a spolupráca s triednymi učiteľmi 5.,8.,9.roč.- práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS Piešťany.

 

Zistiť záujem a prihlásiť žiakov 8. a 9. ročníka na Komparo.

 

     Beseda žiakov so zástupcami SŠ, SOU alebo SOŠ /podľa ponuky/.

 

Konzultácie so žiakmi 9.ročníka o výbere povolania, o sieti povolaní a pod.

 

Pracovná porada výchovných poradcov, prenos informácií.

 

Zber záujmu o SŠ - v 9.ročníku, spracovanie a odovzdanie do ŠVS Piešťany.

 

Importovať do Proforientu anonymnú databázu simulácie poradia žiakov – od 18.10. 2022

 

November

 

 Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy /podľa ponuky/.

 

Príprava žiakov na prijímacie pohovory – spolupráca s vyučujúcimi MAT, SJL.

 

Prenos informácií a propagačných materiálov pedagógom, žiakom 8.,9. a 5. roč. a ich rodičom.

 

Zber a odoslanie podkladov pre Celoplošné testovanie piatakov T5-2023 a deviatakov T9-2023, termín 14. – 30. 11. 2022.

 

December

 

Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 5.ročníka o osemročných gymnáziách a žiakov 8.ročníka o bilingválnom štúdiu.

 

Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka.

 

Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.

 

Rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka – stretnutie rodičov so zástupcami stredných škôl.  

 

Január

 

Doručiť zber nových informácií do ŠVS, export z Proforientu – do 13.1. 2023

 

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia žiakov – od 17.1. 2023

 

Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov.

 

Február

 

Export informácií z Proforientu do ŠVS, odoslanie stav podľa prihlášok.

 

Poradenská činnosť výchovného poradcu.

 

Doplnenie polročnej klasifikácie do prihlášok.

 

Marec

 

Aktualizovať záujem o všetky SŠ vrátane osemročných gymnázií, zaslať export informácií do ŠVS, polročné známky – do 3.3. 2023

 

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 7.3. 2023

 

Príprava žiakov 8.ročníka na 1. zber záujmu o SŠ.

 

Zákonný zástupca podáva prihlášku na SŠ, následná kontrola a  kompletizácia podaných prihlášok od zákonných zástupcov, potvrdenie pravdivosti prihlášok – do 20.3. 2023.

 

Príprava testovania T9.

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9 – 22.3. 2023

 

1.fáza talentových skúšok SŠŠ 21.3. – 14.4. 2023

 

Apríl

 

Evidencia kritérií prijatia na stredné školy, informovanosť žiakov.

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov – náhradný termín T9 – 4.4.2023

 

Zaslať export informácií – stav podľa prihlášok z Proforientu do ŠVS – do 10.4. 2023

 

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 19.4. 2023

 

1.kolo 1.termín talentových skúšok SŠ + SŠŠ 2.fáza – 28.4. – 3.5. 2023

 

Máj

 

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 5.5. 2023

 

Zhromažďovať vstupné údaje žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu Proforient.

 

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – 4.5. a 5..5. 2023

 

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – 9.5. a 10.5. 2023

 

1.kolo 2.termín talentových skúšok SŠ + SŠŠ 2.fáza – 11.5. až 15.5. 2023

 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ T5 – 17.5. 2023

 

Jún

 

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom – 1.6. – 15.6. 2023

 

Zistenie voľných miest pre 2. kolo prijímacích skúšok – neprijatí žiaci.

 

2. kolo prijímacích skúšok SŠ – 20.6. a 21.6. 2023

 

Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9.roč.na SŠ, informovať pedagogickú radu.

 

Výsledky prijatia žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

 

Naplniť cez program Proforient dáta žiakov 8.ročníka, záujem o SŠ pre ďalší školský rok, export do ŠVS Piešťany – do 7.7. 2023

 

Rozbor a spracovanie výsledkov o umiestnení žiakov na stredné školy, osemročné gymnáziá, informovať riaditeľstvo ZŠ, uzavrieť dokumentáciu.