baner-top-ok

OBSAH


Výchovný poradca

Mgr. Jana Kováčová

výchovný poradca

 

kontakt: 0915 713 830

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

konzultačné hodiny: podľa dohody

 

 

 

   Plán práce kariérového a výchovného poradcu na školský rok 2020/2021

Plán práce kariérového a výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2020/2021 a Pedagogicko – organizačných pokynov na tento školský rok. Základným podkladovým dokumentom plánu práce je zákon NR SR č. 245 / 2008 ( školský zákon ) a vyhláška MŠ SR o základnej škole č. 320 / 2008. Náplňou práce výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Ponúka rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré vykonáva v koordinácii s vedením školy, s učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Hlavnou úlohou kariérového poradcu je pomoc pri výbere profesionálneho zamerania žiakov a jeho uplatnenie pri štúdiu na vhodnom type strednej školy.

 

 

Hlavné úlohy kariérového a výchovného poradcu

v školskom roku 2020/2021

Zabezpečiť  poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným   zástupcom o možnostiach  štúdia na SŠ, osemročných gymnáziách, o možnostiach duálneho vzdelávania.             

Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS v Piešťanoch, vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov na SŠ a 8-ročné gymnázia, výdaj zápisných lístkov.

Pripraviť a uskutočniť testovanie žiakov T5, T9, Monitor.

Pravidelne dopĺňať program Proforient, sledovať harmonogram zberu údajov.

Spolupracovať s CPPPaP, pomôcť žiakom zorientovať sa k voľbe povolania.

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom.

Zúčastňovať sa na stretnutiach a školeniach výchovných poradcov.        

Zúčastňovať sa so žiakmi na DOD   na jednotlivých SŠ podľa ponuky.          

Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku, práca s programom Proforient.                                 

Plán kariérového a výchovného poradcu na školský rok 2020/2021

September

Preštudovať POP MŠ SR na školský rok 2020/2021.

Vypracovať plán práce VP na školský rok 2020/2021 v súlade s POP a harmonogramom ŠVS.

Informovať žiakov 5., 8. a 9. ročníka o termínoch z harmonogramu ŠVS, prehľade SŠ v okrese a podľa záujmu i mimo okresu.

Doplniť evidenciu žiakov, končiacich v 9. aj nižšom ročníku do Proforientu.

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, vybrať aktivity z CPPPaP.

Október

Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu, zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie a spolupráca s triednymi učiteľmi 5.,8.,9.roč.- práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS Piešťany.

Zistiť záujem a prihlásiť žiakov 8. a 9. ročníka na Komparo.

     Beseda žiakov so zástupcami SOU alebo SOŠ /podľa ponuky/.

Konzultácie so žiakmi 9.ročníka o výbere povolania, o sieti povolaní a pod.

Pracovná porada výchovných poradcov, prenos informácií.

Zber záujmu o SŠ - v 9.ročníku, spracovanie a odovzdanie do ŠVS Piešťany.

           Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre stimuláciu poradia žiakov.

November

 Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy /podľa ponuky/.

Príprava žiakov na prijímacie pohovory – spolupráca s vyučujúcimi MAT, SJL.

Prenos informácií a propagačných materiálov pedagógom, žiakom 8.,9. a 5. roč. a ich rodičom.

V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 5. ročníka do Celoplošného testovania piatakov T5-2021, zvlášť pre žiakov so ŠVVP do ŠVS Piešťany.

V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 9. ročníka do Celoplošného testovania deviatakov T9-2021, zvlášť pre žiakov so ŠVVP do ŠVS Piešťany. 

December

Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 5.ročníka o osemročných gymnáziách a žiakov 8.ročníka o bilingválnom štúdiu.

Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka.

Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.

Rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka – stretnutie rodičov so zástupcami stredných škôl.  

Január

Doručiť zber nových informácií do ŠVS, export z Proforientu.

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre stimuláciu poradia žiakov.

Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov.

Doplnenie polročnej klasifikácie do prihlášok.

Február

Export informácií z Proforientu do ŠVS, odoslanie prihlášok na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu – do 19.2. 2021

Export informácií z Proforientu do ŠVS, spracovanie pre 8-ročné gymnáziá- talentové, termín do 19.2. 2021

Poradenská činnosť výchovného poradcu.

Odoslať prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – do 28.2. 2021

Marec

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

Príprava žiakov 8.ročníka na 1. zber záujmu o SŠ, Proforient. 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9 – 24.3.2021 a 25.3. 2021

Talentové skúšky na SŠ 15.3. – 30.4. 2021

Apríl

Evidencia kritérií prijatia na stredné školy, informovanosť žiakov.

Zaslať export z Proforientu do ŠVS, spracovanie pre osemročné gymnáziá – do 10.4. 2021

Zaslať export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS – do 10.4. 2021

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 15.4. 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín T9 - 14.4. 2021 a 15.4. 2021

Zaslať prihlášky na SŠ a 8-ročné gymnáziá- do 20.4. 2021, zápisné lístky na SŠ – odovzdať rodičom žiakov na podpis.

Máj

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 4.5. 2021

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ – 19.5. 2021

Zhromažďovať vstupné údaje žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu Proforient.

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – 10.5. 2021

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – 13.5. 2021

Riešiť aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy. 

Jún

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom – 1.6. – 15.6. 2021

2. kolo prijímacích skúšok – 22.6. 2021

Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9.roč.na SŠ, informovať pedagogickú radu.

Výsledky prijatia žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

Naplniť cez program Proforient dáta žiakov 8.ročníka, záujem o SŠ pre ďalší školský rok, export do ŠVS Piešťany – do 9.7. 2021

Rozbor a spracovanie výsledkov o umiestnení žiakov na stredné školy, osemročné gymnáziá, informovať riaditeľstvo ZŠ, uzavrieť dokumentáciu výchovného poradcu.

Dôležité termíny v školskom roku 2020/2021:

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v SR platí tento harmonogram:

Talentové odbory – prihlášky       ..................................................do 28.2.2021

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov –..................  19.5. 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –................  24.3. 2021

Talentové skúšky – ................................................................. 15.3. – 30.4.2021

Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – ..........do 20.4.2021

1.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ....10.5.2021

1.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ....13.5.2021

2. kolo prijímacích skúšok – .................. 22.6.2021 /ak žiak nebol prijatý ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

Prihlášky spolu so zápisným lístkom si žiaci vyzdvihnú u Mgr. Jany Kováčovej, tieto jej následne vrátia podpísané rodičom i žiakom a potvrdené lekárom. Prihlášky na SŠ v SR zasiela riaditeľstvo ZŠ.

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v ČR platí tento harmonogram:

Žiaci, ktorí majú záujem o študijné obory na stredných školách v ČR si musia podať prihlášku na talentové odbory do 30.11. 2020 a netalentové odbory do 1.3. 2021. Vyplnenú a podpísanú prihlášku žiakom i rodičom a potvrdenú od lekára treba priniesť na potvrdenie k výchovnému poradcovi či riaditeľke školy. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR sú zodpovední rodičia!

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

www.dualnysystem.sk

www.svs.edu.sk

www.nucem.sk

www.stredneskoly.sk

www.stredniskoly.cz