baner-top-ok

OBSAH


Výchovný poradca

Mgr. Jana Kováčová

výchovný poradca

 

kontakt: 0915 713 830

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

konzultačné hodiny: podľa dohody

 

 

 

 

Plán práce kariérového a výchovného poradcu na školský rok 2021/2022

Plán práce je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2021/2022 a POP     na tento školský rok. Hlavnou úlohou práce kariérového a výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov, ponúkať rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré vykonáva v koordinácii s vedením školy, s učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 

 

Hlavné úlohy kariérového a výchovného poradcu

v školskom roku 2021/2022

Zabezpečiť  poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným   zástupcom o možnostiach  štúdia na SŠ, osemročných gymnáziách, o možnostiach duálneho vzdelávania.             

Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS v Piešťanoch, vyplnenie, kontrola

a odoslanie prihlášok žiakov na SŠ a 8-ročné gymnázia, výdaj zápisných lístkov.

Pripraviť a uskutočniť testovanie žiakov T5, T9, Monitor.

Pravidelne dopĺňať program Proforient, sledovať harmonogram zberu údajov.

Spolupracovať s CPPPaP, pomôcť žiakom zorientovať sa k voľbe povolania.

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom.

Zúčastňovať sa na stretnutiach a školeniach výchovných poradcov.        

Zúčastňovať sa so žiakmi na DOD na jednotlivých SŠ podľa ponuky.          

Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku, práca s programom Proforient a Edupage.                 

             

Plán kariérového a výchovného poradcu na školský rok 2021/2022

September

Preštudovať POP MŠ SR na školský rok 2021/2022.

Vypracovať plán práce VP na školský rok 2021/2022 v súlade s POP a harmonogramom ŠVS.

Informovať žiakov 5., 8. a 9. ročníka o termínoch z harmonogramu ŠVS, prehľade SŠ v okrese a podľa záujmu i mimo okresu.

Doplniť evidenciu žiakov, končiacich v 9. aj nižšom ročníku do Proforientu.

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom.

Vybrať aktivity z CPPPaP:

I.stupeň – Zippyho kamaráti

             II.stupeň- Kariérové poradentstvo pre 6., 7., 8., 9. ročník

           5.ročník - Zdravé medziľudské vzťahy

           6.ročník – Univerzálna prevencia šikanovania

           7.ročník – Tolerancia k odlišnostiam

                            Intervenčný program:

Riziká používania sociálnych sietí, prítomný bude aj príslušník oddelenia kriminálnej polície

           8.ročník – Prevencia závislostí

           9.ročník – Svet ľudských práv a základných slobôd                                                  

Špecializačné vzdelávanie výchovného poradcu.

Október

Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu, zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie a spolupráca s triednymi učiteľmi 5.,8.,9.roč.- práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS Piešťany.

Zistiť záujem a prihlásiť žiakov 8. a 9. ročníka na Komparo.

     Beseda žiakov so zástupcami SŠ, SOU alebo SOŠ /podľa ponuky/.

Konzultácie so žiakmi 9.ročníka o výbere povolania, o sieti povolaní a pod.

Pracovná porada výchovných poradcov, prenos informácií.

Špecializačné vzdelávanie výchovného poradcu.

Zber záujmu o SŠ - v 9.ročníku, spracovanie a odovzdanie do ŠVS Piešťany.

           Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre stimuláciu poradia žiakov.

November

 Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy /podľa ponuky/.

Príprava žiakov na prijímacie pohovory – spolupráca s vyučujúcimi MAT, SJL.

Prenos informácií a propagačných materiálov pedagógom, žiakom 8.,9. a 5. roč. a ich rodičom.

V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 5. ročníka do Celoplošného testovania piatakov T5-2022, zvlášť pre žiakov so ŠVVP do ŠVS Piešťany.

V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 9. ročníka do Celoplošného testovania deviatakov T9-2022, zvlášť pre žiakov so ŠVVP do ŠVS Piešťany. 

December

Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 5.ročníka o osemročných gymnáziách a žiakov 8.ročníka o bilingválnom štúdiu.

Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka.

Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.

Rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka – stretnutie rodičov so zástupcami stredných škôl.  

Január

Doručiť zber nových informácií do ŠVS, export z Proforientu.

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre stimuláciu poradia žiakov.

Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov.

Doplnenie polročnej klasifikácie do prihlášok.

Február

Export informácií z Proforientu do ŠVS, odoslanie prihlášok na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu – do 18.2. 2022

Export informácií z Proforientu do ŠVS, spracovanie pre 8-ročné gymnáziá- talentové, termín do 18.2. 2022

Poradenská činnosť výchovného poradcu.

Odoslať prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – do 28.2. 2022

Marec

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

Príprava žiakov 8.ročníka na 1. zber záujmu o SŠ, Proforient. 

Talentové skúšky na SŠ 15.3. – 30.4. 2022

Apríl

Evidencia kritérií prijatia na stredné školy, informovanosť žiakov.

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9 – 6.4.2022

Zaslať export z Proforientu do ŠVS, spracovanie pre osemročné gymnáziá – do 10.4. 2022

Zaslať export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS – do 10.4. 2022

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 15.4. 2022

Zaslať prihlášky na SŠ a 8-ročné gymnáziá- do 20.4. 2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín T9 - 21.4. 2022

Máj

Importovať anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu – od 4.5. 2022

Zhromažďovať vstupné údaje žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu Proforient.

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – 9.5. 2022

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – 12.5. 2022

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ – 18.5. 2022

Jún

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom – 1.6. – 15.6. 2022

2. kolo prijímacích skúšok – 21.6. 2022

Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9.roč.na SŠ, informovať pedagogickú radu.

Výsledky prijatia žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

Naplniť cez program Proforient dáta žiakov 8.ročníka, záujem o SŠ pre ďalší školský rok, export do ŠVS Piešťany – do 9.7. 2022

Rozbor a spracovanie výsledkov o umiestnení žiakov na stredné školy, osemročné gymnáziá, informovať riaditeľstvo ZŠ, uzavrieť dokumentáciu výchovného poradcu.

 

 

Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022:

 

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do ...........................................................................20.2.2022

 

Talentové skúšky................................................................................................ 15.3. – 30.4.2022

 

Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do............................................10.4.2022

 

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií......9.5.2022

 

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok, vrátane osemročných gymnázií....12.5.2022

 

2. kolo prijímacích skúšok – .................................................................. 21.6.2022 /ak žiak nebol prijatý ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov .......................  6.4. 2022

 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov –.....................  18.5. 2022

 

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v ČR platí :

 

Žiaci, ktorí majú záujem o študijné obory na stredných školách v ČR si musia podať prihlášku samostatne. Vyplnenú a podpísanú prihlášku žiakom i rodičom a potvrdenú od lekára treba priniesť na potvrdenie k výchovnému poradcovi či riaditeľke školy. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR sú zodpovední rodičia!

 

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

 

www.dualnysystem.sk

 

www.svs.edu.sk

 

www.nucem.sk

 

www.stredneskoly.sk

 

www.stredniskoly.cz