baner-top-ok

OBSAH


Zápis do 1. ročníka

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR  bude škola zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 vzhľadom na hygienicko-epidemiologické opatrenia organizovať prednostne elektronickou formou.

Prosíme rodičov detí, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ, Strážnická 1, Skalica, aby pozorne vyplnili elektronickú prihlášku zverejnenú na https://3zsskalica.edupage.org/register/. Nezabudnite do elektronickej prihlášky uviesť aspoň jednu emailovú adresu rodiča a telefónne číslo, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade overenia údajov. Po vyplnení elektronickej prihlášky postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 

Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Postup zákonných zástupcov

1. dôsledné vyplnenie elektronickej prihlášky nahttps://3zsskalica.edupage.org/register/

2. vytlačenie tejto prihlášky

3. podpísanie vytlačenej prihlášky obidvomi zákonnými zástupcami (aj v prípade, že nežijú v spoločnej domácnosti)

4. v prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu, vytlačiť a vyplniť čestné prehlásenie a doložiť k prihláške s podpisom jedného zákonného zástupcu

Cestne_prehlasenie_zak.zastupcu_1.pdf

5. následné doručenie škole:

-podpísanú prihlášku,

-prípadne čestného prehlásenia (ak chýba podpis jedného rodiča na prihláške),

-kópiu rodného listu dieťaťa, iba v prípade ak vám nejde nahrať do elektronickej prihlášky,

-v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

-ak sa jedná o dieťa so špeciálno-výchovnými potrebami aj závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg (stačí doložiť dodatočne, najneskôr do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021).

 

Spôsoby doručenia škole:

poslať doporučene poštou na adresu školy alebo

vhodiť do schránky pri vchode do školy každý pracovný deň (24.3. – 10.4.2021) v čase od 7:00 do 15:00 hod. O 15:00 bude poslednýkrát každý deň schránka vyberaná a pošta zaevidovaná. Mimo tohto času škola nezodpovedá za ochranu vhodených osobných údajov do schránky školy.

V prípade, že nie je vo vašich technických možnostiach elektronickú prihlášku a ďalšie vyššie uvedené tlačivá vytlačiť alebo nemôžete dieťa vôbec elektronicky prihlásiť, kontaktujte školu na telefónnom čísle 0905 533 740 (v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00 hod., dohodneme presný čas, spôsob a podmienky zápisu (rúško, rukavice, vlastné pero).

Zápis dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ

Postup zákonných zástupcov

1. dôsledné vyplnenie elektronickej prihlášky nahttps://3zsskalica.edupage.org/register/

2. vytlačenie tejto prihlášky

3. podpísanie vytlačenej prihlášky obidvomi zákonnými zástupcami (aj v prípade, že nežijú v spoločnej domácnosti)

4. vytlačenie, vyplnenie a podpísanie žiadosti o zaradenie dieťaťa do špecializovanej triedy obidvomi zákonnými zástupcami

žiadost_o_zaradenie_do_PRR.pdf

5. v prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu, vytlačiť a vyplniť čestné prehlásenie a doložiť k prihláške s podpisom jedného zákonného zástupcu

Cestne_prehlasenie_zak.zastupcu_1.pdf

6. následné doručenie škole:

-podpísanú prihlášku,

-podpísanú žiadosť o zaradenie do špecializovanej triedy,

-prípadne čestného prehlásenia (ak chýba podpis jedného rodiča na prihláške a na žiadosti),

-kópiu rodného listu dieťaťa, iba v prípade ak vám nejde nahrať do elektronickej prihlášky,

-v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

-odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

-odporúčanie logopéda (z logopedickej ambulancie, ktorú dieťa navštevuje),

-závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg (aj dodatočne do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021).

 

Spôsoby doručenia škole:

poslať doporučene poštou na adresu školy alebo

vhodiť do schránky pri vchode do školy každý pracovný deň (24.3. – 10.4.2021) v čase od 7:00 do 15:00 hod. O 15:00 bude poslednýkrát každý deň schránka vyberaná a pošta zaevidovaná. Mimo tohto času škola nezodpovedá za ochranu vhodených osobných údajov do schránky školy.

V prípade, že nie je vo vašich technických možnostiach elektronickú prihlášku a ďalšie vyššie uvedené tlačivá vytlačiť alebo nemôžete dieťa vôbec elektronicky prihlásiť, kontaktujte školu na telefónnom čísle 0905 533 740 (v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00 hod., dohodneme presný čas, spôsob a podmienky zápisu (rúško, rukavice, vlastné pero).

Oznámenie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v MŠ

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ MŠ o tom vydá rozhodnutie.

Potrebné bude predložiť MŠ

písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Postup zákonných zástupcov

1. vyplnenie oznámenia o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole

Oznámenie_o_pokračovaní_v_predprimárnom_vzdelávaní_v_MŠ.docx

2. podpis tohto oznámenia obidvomi zákonnými zástupcami (aj v prípade, že nežijú v spoločnej domácnosti)

3. v prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu, vytlačiť a vyplniť čestné prehlásenie a doložiť k prihláške s podpisom jedného zákonného zástupcu

Cestne_prehlasenie_zak.zastupcu_1.pdf

4. následné doručenie škole:

-oznámenie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,

-čestné prehlásenie (ak chýba podpis jedného rodiča na prihláške a na žiadosti),

-kópiu rodného listu dieťaťa, iba v prípade ak vám nejde nahrať do elektronickej prihlášky,

-rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole (doložiť najneskôr do 15. júna 2021).

Spôsoby doručenia škole:

poslať doporučene poštou na adresu školy alebo

vhodiť do schránky pri vchode do školy každý pracovný deň (24.3. – 10.4.2021) v čase od 7:00 do 15:00 hod. O 15:00 bude poslednýkrát každý deň schránka vyberaná a pošta zaevidovaná. Mimo tohto času škola nezodpovedá za ochranu vhodených osobných údajov do schránky školy.

V prípade, že nie je vo vašich technických možnostiach elektronickú prihlášku a ďalšie vyššie uvedené tlačivá vytlačiť alebo nemôžete dieťa vôbec elektronicky prihlásiť, kontaktujte školu na telefónnom čísle 0905 533 740 (v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00 hod., dohodneme presný čas, spôsob a podmienky zápisu (rúško, rukavice, vlastné pero).

 

Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa

Zákonný zástupca môže požiadať školu o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku.

 

Postup zákonných zástupcov

1. vyplnenie žiadosti o predčasné zaškolenie dieťaťa

ziadost_predcasne_zaskolenie_1.pdf

2. podpis tejto žiadosti obidvomi zákonnými zástupcami (aj v prípade, že nežijú v spoločnej domácnosti)

3. v prípade, že vám nie je známa adresa druhého zákonného zástupcu, vytlačiť a vyplniť čestné prehlásenie a doložiť k prihláške s podpisom jedného zákonného zástupcu

Cestne_prehlasenie_zak.zastupcu_1.pdf

4. následné doručenie škole:

-podpísanú prihlášku,

-podpísanú žiadosť o predčasnom zaškolení dieťaťa,

-prípadne čestného prehlásenia (ak chýba podpis jedného rodiča na prihláške a na žiadosti)

-kópiu rodného listu dieťaťa, iba v prípade ak vám nejde nahrať do elektronickej prihlášky,

-súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

-súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (zákonný zástupca ich môže doručiť aj dodatočne, do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021).

Spôsoby doručenia škole:

poslať doporučene poštou na adresu školy alebo

vhodiť do schránky pri vchode do školy každý pracovný deň (24.3. – 10.4.2021) v čase od 7:00 do 15:00 hod. O 15:00 bude poslednýkrát každý deň schránka vyberaná a pošta zaevidovaná. Mimo tohto času škola nezodpovedá za ochranu vhodených osobných údajov do schránky školy.

V prípade, že nie je vo vašich technických možnostiach elektronickú prihlášku a ďalšie vyššie uvedené tlačivá vytlačiť alebo nemôžete dieťa vôbec elektronicky prihlásiť, kontaktujte školu na telefónnom čísle 0905 533 740 (v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00 hod., dohodneme presný čas, spôsob a podmienky zápisu (rúško, rukavice, vlastné pero).

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2021 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta nájdete v nižšie uvedenom odkaze :

 https://cutt.ly/sxI7Cix