baner-top-ok

OBSAH


Články

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy, školského klubu a jedálne od 3. 9. do 14.9. 2020

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy, školského klubu a jedálne od 3. 9. do 14.9. 2020

 • Škola bude mať prevádzku od 6:30 hod. do 16.00 hod. /školské vyučovanie + školský klub/.
 • Vstup do budovy školy bude dvomi prednými vchodmi.
 • Žiaci I. stupňa /1. roč. – 4.roč./ vstupujú do školy vchodom č.2 /vedľajším vchodom spredu budovy/, žiaci II. stupňa a PRR vstupujú do budovy školy cez vchod č.1 /hlavný vchod pri vrátnici/.
 • Príchod žiakov bude prebiehať v časových intervaloch určených pre jednotlivé triedy (viď časový harmonogram v prílohe). Výnimky budú povolené len v odôvodnených a vopred schválených prípadoch vedením školy /napr. spoločný príchod súrodencov,.../.
 • O 7:55 hod. sa vchody do školy zatvoria.
 • Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu vyučovacích hodín a zvonenia zverejneného na Edupage stránke školy.
 • Prvý deň pri vstupe do budovy školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník /tlačivá sú na stránke školy a na Edupage/. V prípade, že žiak nebude mať so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník podpísané zákonným zástupcom, bude kontaktovaný rodič /zákonný zástupca/.
 • V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni po sebe idúce, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Každý deň pri vstupe do školy prejde žiak cez ranný zdravotný filter - meranie teploty pedagogickým dozorom a vydezinfikuje si ruky.
 • V prípade, že žiakovi bude nameraná zvýšená teplota, bude žiak umiestnený do osobitnej triedy /izolačky/ a budú bezodkladne kontaktovaní zákonní zástupcovia na prevzatie žiaka.
 • Žiak si prinesie každý deň do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
 • V šatniach sa ráno prezuje.
 • Žiaci I. stupňa nosia rúška len v spoločných priestoroch školy /na chodbách, WC,..../. V triede rúška nemusia nosiť, ale sú odporúčané.
 • Žiaci II. stupňa nosia rúška v celom interiéri školy, teda nielen v spoločných priestoroch /chodbách, WC,.../, ale aj vo svojej triede počas vyučovacích hodín.
 • Žiaci sa učia len vo svojich kmeňových učebniach /triedach/, nedelia sa na skupiny zmiešané z rôznych tried /napr. na jazykoch, INF, NBV, ETV, THD, SEE,.../.
 • V triedach je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Vyučovanie bude organizované tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo nej podľa klimatických podmienok.
 • Počas prestávok dozor dohliada na elimináciu prechádzania sa žiakov po chodbách.
 • Vyučujúci opakovane upozorňujú žiakov na princíp ROR /rúško, odstup, ruky/ a na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Telocvične a šatne TSV sú do 20. 9. 2020 uzatvorené. Vyučovanie TSV prebieha v exteriéri napr. formou prechádzok alebo v triedach podľa klimatických podmienok.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19, bude ihneď umiestnený do izolačnej miestnosti a bude kontaktovaný jeho zákonný zástupca, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne zo školy. Žiak I. stupňa si bezodkladne nasadí rúško.
 • V prípade, že u dieťaťa resp. v rodine dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne telefonicky informuje triedneho učiteľa a ten riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je tiež bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Školský klub bude v prevádzke len pre žiakov prípravného, 1. a 2. ročníka.
 • Ranný ŠKD bude v prevádzke od 6:30 hod.. Preberanie detí do ranného ŠKD bude prebiehať od 6:30 hod. do 6:45 hod., prípravný a druhý ročník pri vchode č.1, prvý ročník pri vchode č.2. . Po tomto čase nie je možné deti do ŠKD priviesť.
 • Poobedňajší ŠKD bude v prevádzke do 16:00 hod..
 • Vyzdvihnutie dieťaťa zo školského klubu bude možné cez hlavný vchod školy. Rodič nevstupuje do budovy školy, ale zazvoní na zvonček pri vchodových dverách na vrátnicu a nahlási pani vrátničke meno a triedu dieťaťa. Pani vrátnička dieťa zavolá a skontroluje jeho prevzatie rodičom. Výnimku tvoria rodičia /vždy len 1 sprevádzajúca osoba/ žiakov prípravného a prvého ročníka. Ich vstup je možný len do šatní na princípe ROR po dezinfekcii rúk na vrátnici školy /rúško je nevyhnutné/.
 • V prípade, že dieťa môže chodiť zo školy alebo zo školského klubu bez doprovodu, treba to vopred písomne nahlásiť triednej učiteľke alebo vychovávateľke.
 • Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, by mali prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Výnimkou je jeden rodič sprevádzajúci žiakov prípravného a prvého ročníka na princípe ROR /rúško, odstup, ruky/.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 /zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/ nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogický a odborný zamestnanec pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • Školský bufet bude v prevádzke v zmysle usmernení RÚVZ. Žiaci sú povinní mať rúško a dodržiavať rozostupy.
 • Žiaci budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva.
 • Pred vstupom do jedálne pedagogický dozor zabezpečí a skontroluje dezinfekciu rúk žiakov.
 • Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy.
 • Stravovanie v jedálni bude organizované tak, aby sa minimalizovalo miešanie skupín žiakov.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál budú dodržiavané hygienické pravidlá.
 • V prípade ďalších zmien a usmernení zo strany nadriadených orgánov Vás budeme aktuálne informovať o podniknutých krokoch a opatreniach.

V Skalici 28.8.2020

Ing. Eva Hanzalíková

   riaditeľka školy